Lastensuojelu

Lastensuojelulla turvataan lapsen oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön sekä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen lapsen omien toiveiden mukaan. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla.

Lähtökohtaisesti lasten vanhempien on huolehdittava lapsen tasapanoisesta kehityksestä ja hyvinvoinnista. Lapselle tulee urvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta tulisi kasvattaa ymmärtäen sekä siten, että lapsi saa osakseen turvaa ja hellyyttä.

Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Mikäli vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsen huolenpidosta, on valtion ja lastensuojeluviranomaisten velvollisuus puuttua tilanteeseen.

Lastensuojelulaki määrää, että tietyissä tilanteissa viranomaisten on puututtava perheen yksityiselämään lastensuojelutoimin. Lastensuojelutoimenpiteet on määritelty lastensuojelulaissa. Viranomaisten toimenpiteiden on kuitenkin aina perustuttava lakiin. Lastensuojeluviranomaisten päätösten tulee siis perustua lastensuojelulakiin. Esimerkiksi lapsen huostaanotto on mahdollista vain jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvatusolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Lapsi voidaan huostaanottaa vain jos avohuollon toimenpiteet eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Lisäksi huostaanoton tulee olla lapsen edun mukaista.

Lapsioikeus on yksi toimistomme erikoisosaamisaluiesta. Mikäli sinulla on kysyttää lastensuojelusta tai lapsen oikeuksista voit ottaa yhteyttä toimistoomme.


Tarvitsetko osaavan asianajajan avuksesi? Ota meihin yhteyttä ja kuvaile lyhyesti tilanteesi, niin hoidetaan yhdessä asiasi kuntoon.